Obowiązek informacyjny dla administratora

Obowiązek informacyjny

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Audytu Bezpieczeństwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 8b w Radomiu, o numerze NIP: 948-262-88-93. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem mailowym: kontakt@kanalzgloszeniowy.pl

2) Dane osobowe pozyskane w związku z rejestracją na Kanale zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu rejestracji konta na portalu oraz zgody na kontakt marketingowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do zawarcia i założenia konta w serwisie.

4) Ma Pani/Pan prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych,

– żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

– żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

–  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

– przenoszenia swoich danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich i nie podlegają profilowaniu.